Tampere.Finland-mobiilisovelluksen käyttöehdot

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot (myös ”Ehdot”) koskevat Tampereen kaupungin (myös ”Palveluntarjoaja”) Tampere.Finland-sovellusta (”Sovellus”). Sovelluksessa Tampereen kaupunki tarjoaa erillisen liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin (CO2-laskuri), jolla käyttäjät (myös ”Käyttäjä” ja ”sinä”) voivat seurata omaa liikkumisen hiilijalanjälkeään (”Toiminnallisuus”). Käyttöehdot koskevat myös tätä Toiminnallisuutta.

Jotta voit käyttää Sovellusta tai Toiminnallisuutta, sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot. Sovellusta voi käyttää myös ilman että käyttää CO2-laskuria, jolloin riittää, että hyväksyy käyttöehdot Sovelluksen osalta, mutta jättää taustasijainnin käytön sallimatta. Sovelluksen reittipalveluja käytettäessä sijainnin salliminen nopeuttaa reittien hakua.

Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 13-vuotias.

Ehtoja sovelletaan Sovelluksen ja Toiminnallisuuden käyttöön sekä Sovelluksessa olevien Tampereen kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden palvelujen (”Palvelut”) käyttöön.

Sinun tulee noudattaa Ehtoja, jotta sinulla on oikeus käyttää Sovellusta, Toiminnallisuutta ja Palveluja. Lue Ehdot huolellisesti ennen Sovelluksen ja Toiminnallisuuden käytön aloittamista.

Mikäli et hyväksy Ehtoja, sinun ei tule ladata tai käyttää Sovellusta tai Toiminnallisuutta.

Näiden Ehtojen hyväksyminen muodostaa oikeudellisesti sitovan sopimuksen Sovelluksen ja Toiminnallisuuden käyttäjän ja Tampereen kaupungin välillä. Ehdot määrittelevät Sovellusta ja Toiminnallisuutta koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Sovelluksen lataaminen tai sen käyttäminen tai Toiminnallisuuden käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Tampereen kaupunki voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa Sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla ja Käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelu päättymään välittömästi. Voit irtisanoa palvelun Sovelluksen osalta lopettamalla sen käytön ja poistamalla sen laitteestasi, tai Toiminnallisuuden osalta ottamalla sen pois käytöstä.

2. Tampere.Finland-sovellus

2.1 Tampere.Finland-sovellus kokonaisuutena

Tampere.Finland-sovelluksessa Käyttäjä voi käyttää Tampereen kaupungin tarjoamia palveluita anonyymisti: erillistä rekisteröitymistä ja käyttäjätilin luomista ei vaadita.

Sovellusta anonyyminä käytettäessä kaikki Käyttäjän tekemät valinnat ja tallentamat asetukset säilötään vain käyttäjän puhelimeen paikallisesti, eikä niitä tallenneta lainkaan muualle. Jos anonyymi käyttäjä vaihtaa käyttölaitetta, hän ottaa sovelluksen jälleen käyttöönsä kuten uusi käyttäjä.

2.2 Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri -toiminnallisuus Tampere.Finland-sovelluksessa

Tampereen kaupunki hallinnoi ja tarjoaa Sovelluksessa käytettäväksi liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin (CO2-laskuri), jolla käyttäjät voivat seurata omaa liikkumisen hiilijalanjälkeään (”Toiminnallisuus”).

Käyttöehtoja sovelletaan Toiminnallisuuden käyttöön sekä Toiminnallisuudessa olevien Tampereen kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden (”Palvelut”) käyttöön Toiminnallisuuden avulla.

Palveluita ovat esimerkiksi sinun liikkumisesi ja liikkumismuotojesi seuranta osana päivittäisiä toimintojasi sekä mahdollisuus saada rahanarvoisia etuja liikkumalla kestävillä kulkumuodoilla.

Käyttöönotto ja vastuu

Toiminnallisuuden käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Kun olet ottanut Sovelluksen ja Toiminnallisuuden käyttöön, voit aloittaa henkilökohtaisen liikkumistiedon keräämisen.

Käyttäjänä vastaat kaikesta Palvelujen käytöstä, johon hyödynnät omalle päätelaitteellesi asentamaasi Sovellusta ja sieltä löytyvää Toiminnallisuutta. Sovellus ja Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöösi.

Käytön lopettaminen

Voit lopettaa Toiminnallisuuden ja siihen liittyvien palvelujen käyttämisen koska tahansa. Lopettaaksesi käytön, poista taustasijainnin jakaminen käytöstä. Jos haluat lisäksi poistaa kaikki sinua koskevat tiedot, voit tehdä tämän laskurin asetuksista. Poistettuja tietoja ei pystytä palauttamaan.

3. Tampere.Finland-mobiilisovelluksen käyttäminen

Tampereen kaupunki myöntää käyttäjälle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Käyttäjä ei saa käyttää Sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

4. Palveluntarjoajan vastuurajoitukset

Tampereen kaupunki pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Sovellus, Toiminnallisuus ja Palvelut tarjotaan saataville sellaisenaan ilman takuuta, liittyen esimerkiksi sisältöön, käyttötarkoitukseen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Tampereen kaupunki ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Tampereen kaupunki ei takaa, että Sovellus on kaikkiin tarpeisiisi sopiva.

Tässä kohdassa todettu ei rajoita lakisääteistä vastuutamme Sovelluksen tai Palveluiden virheistä kuluttaja-asiakkaitamme kohtaan tai muuta vastuuta, jota ei lain mukaan voida rajoittaa tai poistaa. Tällä kohdalla ei rajoiteta lakisääteistä, pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaista korvausvelvollisuutta virheistä tai viivästyksistä.

Tampereen kaupunki pyrkii pitämään sovelluksen asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan takaa, että sovellus on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se on saatavilla vain tietyillä kielillä. Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Tampereen kaupunki ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

Tampereen kaupunki pyrkii pitämään Sovelluksen ja Palvelut käytössä jatkuvasti ja mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan takaa, että Sovellus tai Palvelut olisivat virheettömiä tai ajantasaisia tai että niitä voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi.

Tampereen kaupungilla on myös oikeus keskeyttää Sovelluksen tai Palvelujen toimittaminen tai käyttö tietoturvasyistä tai jos se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät, tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Tampereen kaupunki pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt sekä pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelujen käyttökatkoksista tai keskeytyksestä, mikäli ilmoittaminen on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Tampereen kaupungilla on oikeus kehittää Sovellusta ja Palveluja ja tuottaa ne parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjänä vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista päätelaitteessa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Tampereen kaupunki pyrkii ilmoittamaan olennaisista Palvelujen käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli ilmoittaminen on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Sovelluksessa ja Palveluissa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen palveluihin tai sisältöä kolmannen osapuolen lähteistä. Kolmansien osapuolten palveluihin tai niiden sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Tampereen kaupunki ei vastaa välittämistään yhteistyökumppaneidensa Palveluista tai muiden kolmansien osapuolten palveluista tai sisällöstä miltään osin.

Olet itse vastuussa Sovelluksen, Toiminnallisuuden ja Palveluiden käytöstä. Tampereen kaupunki ei vastaa Sovelluksen tai Palveluiden tai niiden käytön aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, mukaan lukien tietojen menettämisestä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kustannukset.

Tässä kohdassa todettu ei rajoita lakisääteistä vastuutamme Sovelluksen tai Palveluiden virheistä kuluttaja-asiakkaitamme kohtaan tai muuta vastuuta, jota ei lain mukaan voida rajoittaa tai poistaa. Tällä kohdalla ei rajoiteta lakisääteistä, pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaista korvausvelvollisuutta virheistä tai viivästyksistä.

5. Henkilötietojen käsittely

CO2-laskuria varten kerättyä sijaintitietoa ei voida yhdistää muihin henkilöä yksilöiviin tekijöihin, joten Toiminnallisuuteen liittyvä data ei ole henkilötietoa.

Tampereen kaupunki huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

6. CO2-laskurin sisältö ja paikkatietodatan keräys

CO2-laskuri kerää kiihtyvyysanturin, gyroskoopin sekä GPS:n (Global Positioning System, suom. maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä) tuottamaa dataa. Toiminnallisuus on käytössä puhelimessa taustalla myös silloin, kun Sovellusta ei aktiivisesti käytetä.

Kerätty data siirretään Tampereen kaupungin yhteistyökumppaneiden palvelimille, jossa se analysoidaan. Palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Palvelimilta data siirtyy takaisin CO2-laskuriin, jonka jälkeen CO2-laskuri näyttää matkasi tiedot. Näet tekemäsi matkan ajankohdan, kulkumuodon (esimerkiksi kävely, pyöräily, auto, bussi, ratikka tai juna) ja syntyneet hiilipäästöt. Sijaintitietoja käytetään ainoastaan kulkumuodon tunnistamiseen ja hiilijalanjäljen laskemiseen.

Vain sinä voit nähdä oman liikkumistietosi. Liikkumistietoa käytetään:

Voit katsoa yksittäisen matkasi reitin CO2-laskurissa myös kartalla. Tätä karttasijaintia säilytetään kolmen päivän ajan, jotta voit tarkistaa ja korjata kulkemasi matkat. Sen jälkeen sijaintitieto poistetaan automaattisesti CO2-laskurin taustajärjestelmästä, etkä enää näe matkaasi kartalla.

Toiminnallisuus myös laatii yhteenvedon liikkumisestasi esimerkiksi kertomalla, mikä on yleisin kulkuneuvosi ja kuinka suuri on henkilökohtainen liikkumisen hiilijalanjälkesi. Tätä hiilijalanjälkeä käytetään Toiminnallisuuden sisäisten etujen määrittämiseen. Yhteenvetotietoja säilytetään, kunnes poistat toiminnallisuuden käytöstä tai Toiminnallisuus on ollut pois käytöstä 180 päivän ajan.

On mahdollista, että CO2-laskuri tunnistaa liikkumismuodon väärin tai jokin matka ei tallennu. Voit korjata liikkumismuodon itse Toiminnallisuudessa oikeaksi kolmen päivän ajan.

Lisäksi voit laittaa palautetta puuttuvista matkoista. Palautteet käsittelee Toiminnallisuutta kehittävä Kausal Oy. Palautteisiin ei teknisistä syistä voida vastata.

7. Tilastollisten aineistojen muodostaminen ja käyttö

Kaikkien Toiminnallisuuden käyttäjien liikkumistiedoista muodostetaan tilastollinen tietoaineisto, josta ei voi enää tunnistaa yksittäisten käyttäjien tekemiä matkoja. Tilastollisen aineiston avulla kaupunki ymmärtää paremmin, missä ja millä tavoin kaupunkilaiset liikkuvat. Näin palveluja voidaan kehittää asukkaiden tarpeita vastaaviksi.

Tilastollista tietoaineistoa käytetään esimerkiksi:

Alla on esimerkkejä tavoista, joilla Tampereen kaupunki voi käyttää Toiminnallisuuden avulla muodostettuja tilastollisia aineistoja:

 • Viheralueiden käyttöasteen määrittäminen
 • Liikennevirtojen sujuvuuden tutkiminen eri liikenneväylillä
 • Aluekohtaisten kulkumuotoerojen tutkiminen liikennesuunnittelun tueksi
 • Esimerkit eivät kata kaikkia käyttötapauksia.

  8. Immateriaalioikeudet

  Tampereen kaupunki tai sen yhteistyökumppanit tai lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Sovellukseen ja Palveluihin (sisältäen siihen liittyvät ohjelmistot ja aineiston), Sovelluksen muotoilut yhdessä sen sisällön kanssa, sisältäen muun muassa tekstin, komentosarjat, grafiikat sekä Sovellukseen liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (‘’Tampereen kaupungin Omaisuus’’).

  Tampereen kaupungin Omaisuus on tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattu Suomen ja ulkomaisten lakien sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti määrätä, Tampereen kaupunki ei myönnä oikeutta Tampereen kaupungin Omaisuuden käyttämiseen.

  Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Tampereen kaupungin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Tampereen kaupunki ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

  CO2-laskurin lähdekoodit on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä. Niitä voi tarkastella verkkosivulla: https://github.com/kausaltech/mocaf

  9. Palveluntarjoaja

  Tampereen kaupunki

  Y-tunnus 0211675-2
  Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 14-16 C, 33100 Tampere
  Postiosoite: PL 487, 33101 Tampere
  Puhelin: 03 565 611

  10. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

  Sovelluksen, Toiminnallisuuden ja Palvelujen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

  Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse.

  Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

  11. Lisätiedot

  Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen palaute@tampere.fi.